Regulamin sklepu internetowego willi.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. „willi.pl” to nazwa handlowa sklepu internetowego prowadzonego przez firmę Willi-Bis Monika Łojek-Górkier, Ul. Borkowska 16a, 05-077 Warszawa, NIP 113-010-11-77

2. Dane kontaktowe sklepu:

Sklep internetowy Willi

Ul. Wspólna 2

05-070 Sulejówek

3. adres poczty elektronicznej: sklep@willi.pl

4. numer telefonu do sklepu: +48 537 326 295

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

a. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;

b. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej

z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

c. Sklep – nazwa handlowa sklepu internetowego willi.pl dostępnego w domenie internetowej willi.pl prowadzonego przez firmę Willi-Bis Monika Łojek-Górkier;

d. Sprzedawca – Willi-Bis Monika Łojek-Górkier, Ul. Borkowska 16a, 05-077 Warszawa, NIP 113-010-11-77

§ 3 Korzystanie ze sklepu internetowego

1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: sklep@willi.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

§ 4 Ceny produktów i sposoby płatności

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 3. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon bądź faktura VAT. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nieopłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

5. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep ma do dyspozycji  następujące sposoby płatności za produkt:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez serwis Dotpay – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000296790.

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

§ 5 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie  składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sklep dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.

 3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem, Sklep potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty przesyłki zamówionego produktu

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z Sklepem firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane wyłącznie na terenie Polski

2. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce  Sposoby i koszty dostawy.

3. Czas dostawy produktów to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

4. W szczególnych przypadkach, terminy dostarczenia produktów mogą ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku odbioru osobistego, zamówienie można odebrać w siedzibie firmy w Sulejówku 05-070, przy ul. Wspólnej 2, w dni powszednie w godzinach pracy tj.  9.00-16.00 (po uprzednim potwierdzeniu możliwości odbioru przez Sklep). Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa”.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:

sklep@willi.pl

b. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego w Sklepie w zakładce „Reklamacje i zwroty” pod adresem W celu złożenia oświadczenia Klient może skorzystać z wzoru dostępnego w zakładce „Reklamacje i zwroty” pod adresem: https://willi.pl/content/9-zwrot

d. pisemnie na adres Sklepu podany w zakładce „Kontakt”

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Zgłaszając reklamację Konsument powinien dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

8. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt Sklepu.

9. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  W celu złożenia oświadczenia Konsument może skorzystać z wzoru dostępnego w zakładce „Reklamacje i zwroty” pod adresem: https://willi.pl/pobierz/willi_zwrot_formularz.pdf

2. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 3 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Konsument. Przesyłki nie należy wysyłać za pobraniem.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od sprawdzenia towaru, Sklep zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku zwrotu kwoty zapłaconej "przy odbiorze" Klient może wskazać sposób zwrotu w postaci przelewu na konto bankowe. Sklep ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str.1) ("RODO") oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klienci mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji, w tym w procesie dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

4. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Podczas dokonywania płatności za pomocą serwisu Dotpay, Kupujący przekazuje serwisowi Dotpay dane osobowe. Administratorem tych danych jest Dotpay.

6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sklep reguluje Polityka Prywatności.

7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem: iod@willi.pl

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 11 Postanowienia Końcowe

 1. Sklep może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zmiany wprowadzone w regulaminie wchodzą w życie z dniem publikacji nowego Regulaminu na stronie Sklepu,  z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 listopada 2019 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 01 listopada 2019 r.